Trường THCS VIETTECHKEY ĐN

  • Điện thoại:
  • Email: viettechkey@gmail.com
  • Địa chỉ: Nhà A – Trung tâm nghiên cứu phát triển công nghệ tại Đà Nẵng - Viện khoa học công nghệ Việt Nam